Plads til alle

I Salling Group mener vi, at alle har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet uanset baggrund, alder, køn, etnicitet, kultur, seksuel orientering, fysiske og psykiske forudsætninger og sociale omstændigheder. Samtidig er det vores holdning, at vi som stor virksomhed er forpligtet til at tage et ansvar på arbejdsmarkedet. Ved at være en arbejdsgiver med plads til alle, giver vi samtidig os selv de bedste muligheder for at rekruttere dygtige medarbejdere.

Med jobs på alle niveauer og på tværs af mange funktioner ønsker vi at sikre, at alle, der vil, kan få mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet og udvikle deres kompetencer.

En mangfoldig medarbejderskare

I dag er vi flere end 50.000 kolleger fordelt på ftre lande, og vi tæller ca. 120 nationaliteter, hvilket gør os til Danmarks mest alsidige detailhandels virksomhed. 

Et vigtigt indsatsområde for os er at skabe muligheder for personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, så vi sørger for den kompetenceudvikling og uddannelse, der kan sikre varig beskæftigelse.

Vi har i dag mere end 1.000 medarbejdere, der er ansat i skåne- eller fleksjob, og vi samarbejder med en lang række organisationer og skoler om at få flere i arbejde. Endelig har vi 150 samarbejdsaftaler med jobcentre og andre partnerskaber på tværs af 88 kommuner.

Fakta og nøgletal 

Fleksjob 932   Jobparate praktikanter 205
Skånejob 320   Aktivitetsparate praktikanter 885
IGU medarbejdere 51      
EGU medarbejdere 81   Praktikanter i alt  1090
Medarbejdere med løntilskud 227      

Integrationsgrunduddannelsen

I Salling Group har vi siden 2. halvår 2016 haft succes med den to-årige Integrations-grunduddannelse (IGU). I alt har 66 elever indtil videre påbegyndt et IGU-forløb. Forløbet skal hjælpe flygtninge mellem 18 og 40 år med at få foden indenfor på det danske arbejdsmarked og løfte de sproglige kompetencer og den kulturelle forståelse.

Vi var blandt de første arbejdsgivere til at tilbyde IGU. Deltagerne veksler mellem praktik i en af vores butikker, sprogundervisning og AMU kurser på vores eget uddannelsescenter, Salling Group Academy i Ebeltoft eller lokalt i Roskilde. Vi har valgt, at alle deltagere får de maksimale otte ugers AMU kurser, også selvom det ikke for alle er et lovkrav for alle. Desuden er vi den eneste arbejdsgiver, der også tilbyder kurserne som internatkurser, fordi vi ser en stor værdi i, at vores kursister bor og opholder sig sammen på tværs af geografi og baggrund.  

Fokus på uddannelsen er blandt andet detailhandel, salg og service, afsætning & drift og økonomi. Samtidig bliver eleverne også klædt på til at opnå en dybere forståelse for det danske arbejdsmarked med emner som arbejdspsykologi, kultur, selvindsigt, samarbejde med kolleger og planlægning. Samtidig har Salling Group særligt fokus på kvinder med ikke-vestlig baggrund og deres mulighed for at komme indenfor på arbejdsmarkedet.

IGU er et lønnet grundforløb, der kan forberede medarbejderne til videreuddannelse som salgsassistent, slagter eller bager. Forløbet er tilrettelagt, så det blandt andet giver mulighed for den enkelte til at indfri kravene til at kunne fortsætte på Salling Groups elevuddannelse på lige fod med andre elever. I slutningen af forløbet tilbyder vi i samarbejde med erhvervsskolen en realkompetencevurdering, som skal afdække de fremtidige uddannelsesmuligheder for den enkelte. Når IGU forløbet er afsluttet, har den enkelte et godt afsæt til at videreuddanne sig eller opnå ordinær ansættelse i Salling Group eller andre steder på arbejdsmarkedet, såvel som at påbegynde en videregående uddannelse.

Fritidsjob med mentor

I Salling Group tilbyder vi i samarbejde med en række kommuner fritidsjob med mentor – en ordning for unge mellem 15 og 17 1/2 år, som er motiveret for et fritidsjob, men som har behov for en lettere indflyvning på arbejdsmarkedet. Målgruppen er unge med eksempelvis manglende selvtillid/selvværd, indlæringsvanskeligheder, diagnoser, social isolation, som oplever udfordringer i hjemmet eller er på vej ad en uhensigtsmæssig løbebane.

De unge ansættes på lige vilkår med alle andre. De mærker, hvordan deres bidrag gør en forskel, og de belønnes for deres indsats. Samtidig kan mentoren støtte og vejlede den unge i det daglige. Efter forløbet fortsætter den unge typisk i job på almindelige vilkår. Erfaringerne viser, at fritidsjobbet ofte forbedrer trivslen i skolen og hjemmet, øger selvtilliden og forbedrer de sociale og faglige kompetencer. Det giver samtidig bedre forudsætninger for både at kunne tage en ungdomsuddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet.

Modellen blev oprindeligt udviklet af Salling Group, Ishøj Kommune og Ishøj Lokalpoliti og er siden udbredt til en række andre kommuner - blandt andet Københavns Kommune, hvor mere end 550 udsatte unge siden starten er blevet ansat i fritidsjob.

Fritidsjob med mentor er en succes fordi de unge tilbydes et konkret tiltag som giver dem økonomisk selvstændighed og i en form der differentierer sig fra de pædagogiske tilbud denne gruppe normalt møder.

Personer med kognitive handicap

Salling Group samarbejder med Landsforeningen LEV om at skabe job for personer med kognitive handicap. Vores mål er at bidrage til, at flere udviklingshæmmede bliver fast tilknyttet arbejdsmarkedet gennem et job med løntilskud for førtidspensionister. Jobbet i butik eller varehus indeholder typisk træning af sociale, personlige og ikke mindst faglige kompetencer.

Siden samarbejdet blev etableret i 2012 er næsten 300 kandidater fra Landsforeningen LEV blevet ansat i et job med løntilskud for førtidspensionister. Erfaringerne er meget positive, og deltagerne oplever forbedret livskvalitet ved at gøre en forskel på arbejdsmarkedet og være en ligeværdig del af fællesskabet. Samtidig har vi opbygget en loyal og stabil medarbejdergruppe, som trives med kendte rutineopgaver i butikkerne, og som bidrager til et godt og positivt arbejdsklima.

Siden sommeren 2018 har vi desuden samarbejdet med Gladfonden omkring Flex uddannelsen. Uddannelsen er målrettet personer med kognitive udfordringer. Samarbejdet betyder, at vi over de kommende to år afprøver uddannelsen i en række af vores enheder. Formålet med uddannelsen er at udvikle uddannelsesområdet, så personer som har gennemført en STU uddannelse også efterfølgende har mulighed for at videreuddanne og udvikle sig. Erfaringerne er indtil videre rigtigt gode og vi ser frem til at følge uddannelsen tæt i forsøgsperioden.