Plads til alle

I Salling Group mener vi, at alle har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet uanset baggrund, alder, køn, etnicitet, kultur, seksuel orientering, fysiske og psykiske forudsætninger og sociale omstændigheder. Samtidig er det vores holdning, at vi som stor virksomhed er forpligtet til at tage et ansvar på arbejdsmarkedet. Ved at være en arbejdsgiver med plads til alle, giver vi samtidig os selv de bedste muligheder for at rekruttere dygtige medarbejdere.

Med jobs på alle niveauer og på tværs af mange discipliner ønsker vi at sikre, at alle, der vil, kan få mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet og udvikle deres kompetencer.

En mangfoldig medarbejderskare

Et vigtigt indsatsområde for os er at skabe muligheder for personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, så vi sørger for den kompetenceudvikling og uddannelse, der kan sikre varig beskæftigelse.

Vi har i dag mere end 1.000 medarbejdere, der er ansat i skåne- eller fleksjob, og vi samarbejder med en lang række organisationer og skoler om at få flere i arbejde. Endelig har vi 150 aftaler jobcentre og andre partnerskaber på tværs af 88 kommuner.

Integrations-grunduddannelsen

I Salling Group har vi siden starten af 2016 haft succes med den to-årige Integrations-grunduddannelse (IGU). Det er et lønnet grundforløb, der gør medarbejderne klar til videreuddannelse til salgsassistent, slagter eller bager. Forløbet skal hjælpe flygtninge mellem 18 og 40 år med at få foden indenfor på det danske arbejdsmarked og løfte de sproglige kompetencer og den kulturelle forståelse.

Vi var blandt de første arbejdsgivere til at tilbyde IGU, og med individuelt tilpassede forløb har vi nået en lav frafaldsprocent. Deltagerne veksler mellem praktik i en af vores butikker, sprogundervisning og kurser på vores eget uddannelsescenter, Salling Group Academy. Vi har valgt, at alle deltagere får de maksimale otte ugers kurser, også selvom det ikke for alle er et lovkrav. Desuden er vi den eneste arbejdsgiver, der tilbyder kurserne som internatkurser, fordi vi ser en stor værdi i, at vores kursister bor og opholder sig sammen på tværs af geografi og baggrund.  

Fokus på uddannelsen er blandt andet detailhandel, salg og service, drift og økonomi og arbejdsmiljø. Samtidig bliver eleverne også klædt på til at forstå det danske arbejdsmarked med emner som arbejdspsykologi, kultur, selvindsigt, samarbejde med kolleger og planlægning.

Efter forløbet får den enkelte elev en vurdering af sine kompetencer, og hvis den afsluttende prøve bliver bestået, er vejen banet til Salling Groups elevuddannelse på lige fod med andre elever. I alt har 40 elever indtil videre påbegyndt et IGU-forløb.

Samtidig har Salling Group særligt fokus på kvinder med ikke-vestlig baggrund og deres mulighed for at komme indenfor på arbejdsmarkedet.

Fritidsjob med mentor

I Salling Group tilbyder vi i samarbejde med en række kommuner fritidsjob med mentor – en ordning for unge mellem 15 og 17 1/2 år, der har lyst til et fritidsjob, men som har behov for særlig støtte. Målgruppen er unge med eksempelvis indlæringsvanskeligheder, diagnoser, lavt selvværd, social isolation eller som oplever udfordringer i hjemmet.

De unge ansættes på lige vilkår med alle andre. De mærker, hvordan deres bidrag gør en forskel, og de belønnes for deres indsats. Samtidig kan mentoren støtte og vejlede den unge i det daglige. Efter forløbet fortsætter den unge typisk i job på almindelige vilkår. Erfaringerne viser, at fritidsjobbet ofte forbedrer trivslen i skolen og hjemmet, øger selvtilliden og forbedrer de sociale kompetencer. Det giver samtidig bedre forudsætninger for både at kunne tage en ungdomsuddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet.

Programmet blev oprindeligt udviklet af Salling Group og Ishøj Kommune og er siden udbredt til en række andre kommuner - blandt andet Københavns Kommune, hvor mere end 550 udsatte unge siden starten er blevet ansat i fritidsjob.

Personer med kognitive handicap

Salling Group samarbejder med Landsforeningen LEV om at skabe job og praktikpladser for personer med kognitive handicap. Vores mål er at bidrage til, at flere udviklingshæmmede bliver fast tilknyttet arbejdsmarkedet gennem et job med løntilskud. Jobbet i butik eller varehus indeholder typisk træning af sociale, personlige og ikke mindst faglige kompetencer.

Siden samarbejdet blev etableret i 2012 har næsten 300 kandidater fra Landsforeningen LEV været ansat i et job med løntilskud. Erfaringerne er meget positive, og deltagerne oplever forbedret livskvalitet ved at gøre en forskel på arbejdsmarkedet. Samtidig har vi opbygget en loyal og stabil medarbejdergruppe, som trives med kendte rutineopgaver i butikkerne, og som bidrager til et godt og positivt arbejdsklima.

Fra 2018 deltager vi desuden i et pilotprojekt med Gladfonden, der har etableret Flexuddannelsen for udviklingshæmmede. Samarbejdet betyder, at vi over de kommende to år afprøver uddannelsen i en række af vores butikker.

Sprogtræningsprojekter i vores butikker

Medarbejdere, der deltager i sprogtræningsprojekter, arbejder i butikkerne om formiddagen og får danskundervisning i de samme butikker om eftermiddagen. Projekterne varer seks måneder. Herefter evaluerer vi medarbejdernes sproglige kundskaber og udarbejder en individuel plan for deres fremtidige udvikling.

Vi var blandt de første virksomheder til at tilbyde sprogtræningsforløb, og i alt har mere end 500 sprogpraktikanter gennemgået et forløb i vores butikker.