Privatlivspolitik for Salling Group A/S

OBS! Vi indsamler ikke cookies med sporingsformål på vores iOS Apps

Opdateret 1. maj 2019

Indhold

1. Generelt om Salling Groups behandling af persondata

1.1 Privatlivspolitikkens omfang

Denne privatlivspolitik danner grundlag for vores behandling af dine persondata og fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata. Det gælder uanset, om du er kunde, leverandør eller en anden form for samarbejdspartner. 

Privatlivspolitikken indeholder i afsnit 1 en overordnet beskrivelse af Salling Group A/S’ behandling af persondata.

De efterfølgende afsnit beskriver vores persondatabehandling indenfor en række specifikke områder, formater eller hjemmesider. Der vil derfor blive linket direkte til disse afsnit fra de pågældende hjemmesider mv.

I privatlivspolitikkens sidste afsnit kan du læse om dine rettigheder som registreret, og hvordan du gør brug af dine rettigheder.

Udover denne privatlivspolitik vil du også kunne  læse om vores behandling af persondata i abonnements- eller handelsbetingelserne i vores webshops, i betingelserne for de konkurrencer og events vi måtte afholde. For så vidt angår vores hjemmesiders brug af cookies, henviser vi også til cookiepolitikken på de enkelte sider.

Salling Group A/S ejer bl.a. formaterne Bilka, føtex, Netto, Wupti.com, som derfor er omfattet af denne privatlivspolitik. I forhold til de øvrige selskaber i Salling Group koncernen, herunder udenlandske selskaber, henvises til de særskilte privatlivspolitikker/persondatapolitikker for disse selskaber.

1.2 Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og har især fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

1.3 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig er:

Salling Group A/S
CVR-nr. 35954716
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
www.sallinggroup.com

Salling Group A/S er dataansvarlig for følgende hjemmesider og webshops:

 • bilka.dk
 • bilkaelev.dk
 • bilkajob.dk
 • bilkamadudafhuset.dk
 • bilkatogo.dk
 • br.dk
 • carlsjr.dk
 • flowr.dk
 • foetex.dk
 • foetexelev.dk
 • foetexmadudafhuset.dk
 • guldmaerker.dk
 • hjem.foetex.dk
 • nettalk.dk
 • netto.dk
 • nettoelev.dk
 • salling.dk
 • sallinggroup.com
 • sallinggroupelev.dk
 • SCOcykler.dk
 • smagsalling.dk
 • vrs.dk

Listen vil løbende blive opdateret, men vi linker også privatlivspolitikken fra alle de sider, der er omfattet.

1.4 Databehandling sker på oplyst grundlag

Senest på tidspunktet for afgivelse af dine persondata vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen.

Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne privatlivspolitik eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen. 

1.5 Data vi behandler om dig

Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de produkter og tjenester, som vi udbyder til dig.

Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende kontakt med os:

 • Brug af en af vores hjemmesider og webshops uden samtidig køb, herunder via cookies jf. pkt. 14
 • Køb via en af vores webshops
 • Brug af vores mobilapps
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev
 • Henvendelser til kundeservice via vores kundeserviceportal på nettet
 • Deltagelse i konkurrencer, events og lign.

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter typisk en eller flere af følgende:

 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer og mail
 • Ordredata, købshistorik, betalingsoplysninger
 • Kontaktoplysninger på medarbejdere hos leverandører
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
 • Bruger- og klikadfærd, der indsamles via cookies i forbindelse med din brug af vores hjemmesider, eller via visse af vores nyhedsbreve og markedsføringsmails
 • Video- eller fotooptagelser i forbindelse med TV-overvågning.
   

1.6 Formålet med vores behandling af dine persondata

Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Sådanne formål kan indbefatte:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning
 • Administration af din relation til os
 • Drift og optimering af vores hjemmesider og mobilapps
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen
 • Kundeservice og generel kommunikation med os
 • Administration af leverandørforhold
 • Udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve

1.7 Udelukkende behandling af relevante data

Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet heri. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Inden indsamling af dine persondata foretager vi en konkret vurdering af, om det er muligt at begrænse mængden af persondata, som skal indsamles og behandles. Vi foretager derudover også en konkret vurdering af, om det er muligt at behandle dine persondata anonymiseret eller pseudonymiseret.   

1.8 Udelukkende behandling af nødvendige data

Vores behandling af dine persondata vil kun omfatte de data, som er nødvendige at behandle i henhold til det/de oplyste formål, samt data som er nødvendige til opfyldelse af retlige- eller kontraktuelle forpligtelser. 

1.9 Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag

Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller baserer behandlingen på andet lovligt grundlag. Vi oplyser dig om grundlaget og formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata, herunder eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:

 • Behandling af persondata på baggrund af cookies, når du besøger vores hjemmesider
 • Oprettelse af brugerprofiler på en af vores hjemmesider eller webshops
 • Deltagelse i konkurrencer, events og lign.
 • Udsendelse af markedsføring, herunder nyhedsbreve
 • Tilmelding til loyalitetsprogrammer

1.10 Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

De følgende punkter udgør ikke en udtømmende oplistning af tilfælde, hvor vi baserer vores behandling på andre grundlag end samtykke. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken.

1.10.1 Brug af en af vores hjemmesider, herunder webshops uden samtidig køb

Når du besøger vores hjemmesider, vil du blive bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik og cookiepolitikken.

Derudover anvender vores hjemmesider nødvendige cookies, der placeres uden dit samtykke i overensstemmelse med lovgivningen om cookies og med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(f).

1.10.2 Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f). Hvis der sker indsamling af dine oplysninger i forbindelse med din henvendelse, vil du i forbindelse med vores svar modtage en henvisning til vores privatlivspolitik.

1.10.3 Køb via webshops

Ved køb via en af vores webshops, hvor du oplyser kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, uden samtidig oprettelse af en bruger, finder privatlivspolitikken i handelsbetingelserne for webshoppen anvendelse på din afgivelse af oplysninger, der sker for at kunne gennemføre købet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c).

1.10.4 Henvendelser til kundeservice

Pr. telefon:

 • Her er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ, og vi henviser til privatlivspolitikken på vores kundeservice-side, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(c)(d)(f).

Via en af vores hjemmesider eller sociale medier:

 • Du bliver bedt om at acceptere eller bliver henvist til vores privatlivspolitik for kundeservice, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)(c)(f).

Se også pkt. 2.12 om kundeservice.

1.11 Dine persondata vil løbende blive kontrolleret og opdateret

Persondata, som vi behandler om dig, vil blive kontrolleret og opdateret løbende, så vi sikrer, at den indhentede data ikke er urigtig eller vildledende.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata. 

Du kan i pkt. 3 om dine rettigheder læse mere om, hvad du gør, hvis der sker relevante ændringer relateret til dine persondata.

1.12 Sletning af unødvendige persondata

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata er opfyldt, vil oplysningerne blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Vi har vurderet et behov for følgende opbevaringsperioder, der dog ikke udgør en udtømmende liste. Vi henviser derfor også til de specifikke afsnit her i privatlivspolitikken.

1.12.1 Ved besøg på en af vores hjemmesider

Vi henviser til afsnittene for de enkelte hjemmesider samt afsnittet om cookies, hvor du kan læse mere om de konkrete opbevaringsperioder for data indsamlet via cookies. 

1.12.2 Henvendelser til os pr. mail, telefon eller pr. alm. brev

Henvendelser pr. mail direkte til en af vores medarbejdere, eller som videresendes af en af vores samarbejdspartnere til en af vores medarbejdere, og som vedrører os, slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede. Dette vurderes konkret ud fra den enkelte mail i forhold til formålet med henvendelsen og indholdet af mailen, herunder om mailen falder ind under en af de øvrige kategorier oplistet i dette afsnit.

Henvendelser pr. mail til en af vores medarbejdere, der ikke vedrører Salling Group, slettes efter underretning til afsender, hvis henvendelsen ikke giver medarbejderen anledning til at foretage sig yderligere.

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen eller hjemmel hertil.

1.12.3 Køb via webshops

Vi henviser til handelsbetingelserne for den konkrete webshop, som du kan finde på webshoppens hjemmeside.

1.12.4 Oprettelse af brugerprofiler på en af vores hjemmesider eller webshops

Vi henviser til privatlivspolitikken for profilen på den konkrete hjemmeside eller webshop. 

1.12.5 Konkurrencer, events, loyalitetsprogrammer og lign.

Vi opbevarer dine persondata indsamlet i forbindelse med konkurrencer, events, loyalitetsprogrammer og lign. (fx en kundeklub), så længe der er et formål med opbevaringen.

Eksempelvis vil opbevaringsperioden for en konkurrence typisk være indtil vinderen er annonceret, og for events, indtil eventet er gennemført. 

Du kan finde nærmere information om den konkrete opbevaringsperiode i privatlivspolitikken for konkurrencen/eventet/loyalitetsprogrammet mv.

1.12.6 Udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring

Hvis du har samtykket i at modtage nyhedsbreve eller anden markedsføring, vil vi opbevare dine oplysninger indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføring, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Er der tale om fremsendelse af enkeltstående materiale, opbevarer vi dine oplysninger indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, eller i henhold til det konkrete samtykke.

Se også pkt. 2.1 om privatlivspolitik for nyhedsbreve og anden markedsføring.

1.12.7 Cookies

I forhold til sletning af persondata indsamlet via cookies henviser vi til afsnittet om cookies.

1.13 Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter regler vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata.

Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved undgås at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata. 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Datatilsynet vil ligeledes blive orienteret ved sikkerhedsbrud i henhold til lovgivningen.

1.14 Cookies

1.14.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi anvender cookies for at få vores hjemmesider til at fungere og for at gøre dem lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. til at genkende din computer eller andet terminaludstyr, og med at få overblik over dine besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiderne og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold. 

Vi kan også i visse tilfælde anvende cookies til at tracke din adfærd på hjemmesiderne med henblik på at målrette markedsføring og annoncer på vores eller vores samarbejdspartneres hjemmesider, eller via mail, hvor du har tilmeldt dig nyhedsbreve eller anden modtagelse af markedsføring fra os. Læs mere herom i pkt. 2.1.

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistiske
 • Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesiders anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.

1.14.2 Data vi behandler om dig på baggrund af cookies

Det vil fremgå af cookiepolitikken på den konkrete hjemmeside du måtte besøge, om sidens cookies indsamler følgende typer af oplysninger om dig, der efter omstændighederne kan udgøre persondata:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner

1.14.3 Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata

Vi behandler dine persondata på baggrund af forskellige typer af cookies til nedenstående formål:

Nødvendige cookies:

 • Grundlæggende funktioner på hjemmesiderne, så hjemmesiderne virker og bliver vist korrekt i din internetbrowser

Funktionelle, Statistik og Marketing cookies:

 • Site analytics-cookies anvendes til tracking af, hvilke sider der besøges
 • Kundeservice / Interaktions-cookies anvendes til at supportere henvendelser til kundeservice
 • Social media-cookies anvendes til at dele / ”like” produkter
 • Profilering / Personaliserings-cookies anvendes til at målrette indhold på siden til den besøgende
 • Marketing-cookies anvendes til at promovere relevante produkter
 • Video-cookies anvendes til at understøtte indhold (content) i form af visuelle produktguides og brugsvejledninger

Du kan læse mere om behandlingen af oplysninger, herunder persondata, og formålet med hver enkelt cookie i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider samt i pkt. 1.14.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Indsamling og behandling af persondata på baggrund af Nødvendige cookies foretages med hjemmel i databeskyttelseslovens art. 6(f), da indsamlingen er nødvendig for at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, og da hjemmesiden ikke kan fungere ordentligt uden disse cookies. Du kan derfor ikke fravælge placeringen af disse cookies, men du kan læse mere om, hvordan du sletter disse cookies i cookiepolitikken på de konkrete hjemmesider.
 • Indsamling og behandling af persondata via Funktionelle, Statistiske og Marketing cookies foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(a) og 6(f), da indsamlingen sker henholdsvis på baggrund af dit samtykke til den pågældende cookiepolitik til vores placering af cookies, og dermed behandling af persondata, samt ud fra vores legitime interesse i at kunne optimere hjemmesidernes funktioner, informationer og layout til gavn for dig. 

1.14.4 Sletning af persondata indsamlet via cookies

Vi henviser til cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

Når formålet med indsamlingen og behandlingen af dine persondata via cookies er opfyldt, vil dine persondata blive slettet, såfremt der ikke er anden hjemmel til opbevaringen.

Hvor det er anført, at vi videregiver persondata indsamlet via cookies på vores hjemmesider til tredjemand, henviser vi til sletningspolitikken/retention policy i privatlivspolitikken eller tilsvarende politik hos den modtagende tredjemand.

 • Videregivelse af persondata indsamlet via cookies og overførsel heraf til tredjelande

I forhold til videregivelse af persondata, herunder overførsel til modtagere i tredjelande, på baggrund af cookies henviser vi til pkt. 1.16.1.

1.15 Overførsel og videregivelse af persondata

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, fx IT leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer
 • Koncernselskaber
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, fx transport og levering af varer fra webshops
 • Leverandører af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af cookies (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider, i underafsnittene i denne politik for de konkrete hjemmesider og i pkt. 16.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

1.16 Overførsel eller videregivelse til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

1.16.1 Videregivelse til modtagere i tredjelande via cookies

Generelt

Vi videregiver persondata på baggrund af cookies til en række modtagere uden for EU og EØS. Læs mere herom i de enkelte afsnit nedenfor, hvor en række af vores hjemmesider, formater, koncepter og produkter er mere specifikt beskrevet, og i cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside.

Herudover indsamler vi på en række hjemmesider data via cookies om din adfærd på hjemmesiden, som vi videregiver til leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring.

Produkter der anvendes til målretning af markedsføring kan eksempelvis være Google Analytics, Adobe Analytics og Facebook Pixel.

Du kan se i cookiepolitikken for den konkrete hjemmeside, om vi anvender disse cookies.

Modtagere af data er:

 • Google Analytics --> Google LLC
 • Adobe Analytics --> Adobe Systems Incorporated
 • Facebook Pixel --> Facebook Inc

Overførselsgrundlaget er EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere om overførselsgrundlaget her:

EU-standardkontraktbestemmelser: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0087-20161217&qid=1607954030187

Du kan også læse mere om overførselsgrundlag på Datatilsynets hjemmeside.

De indsamlede data er isoleret set anonymiserede, men hvis du har en Facebook profil vil Facebook kunne sammenstille oplysningerne med din profil, hvorved Facebook vil kunne identificere dig. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for din Facebook profil og Facebooks øvrige politikker.

Din IP adresse og i visse tilfælde dit ordrenummer videregives i forbindelse med transmission af den indsamlede data om dig til Adobe og Google, hvorfor dit terminaludstyr og dermed potentielt dig, kan identificeres. IP adressen anvender Adobe og Google som et nødvendigt led i datatransmissionen og sletter derfor IP adressen straks efter transmissionens gennemførelse, hvorefter den indsamlede data om din adfærd er anonymiseret. Salling Group har ikke adgang til din IP adresse som led i brugen af Adobe Analytics og Google Analytics.

1.16.2 Særligt om Facebook Pixel

Vores anvendelse af Facebook Pixel på en af vores hjemmesider indebærer, at Facebook indsamler følgende oplysninger:

 • HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der sendes mellem en browser og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og enhed.
 • Pixelspecifikke data – Omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
 • Data om klik på knap – Omfatter alle klik på knapper fra websitebesøgende, etiketterne på knapperne og alle besøgte sider som følge af klik på knapperne. Omfatter desuden feltnavne i websiteformular, f.eks. ‘e-mail’, ‘adresse’, ‘antal’ til køb af et produkt eller en tjeneste. Vi registrerer ikke formularfeltværdier, medmindre du inkluderer dem som en del af avanceret matchningeller valgfrie værdier.
 • Sidemetadata – Omfatter sidebeskrivelser, tags og søgeord. Dette er de samme data, som oftest bruges af søgeprogrammer og andre webtjenester til rangering af sider.

Vi henviser også til www.facebook.com for yderligere information om Facebook Pixel.

1.16.3 Overførsel til modtagere i tredjelande, der ikke sker via cookies

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, uden at dette sker via cookies, fx når du handler via en af vores webshops, deltager i en konkurrence eller et event. Du kan finde en liste over modtagere af persondata uden for EU og EØS, der ikke sker via cookies, samt grundlaget for overførslen, i handelsbetingelserne for den konkrete webshop, i konkurrencebetingelserne og i betingelserne for det pågældende event.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
 • Microsoft Corporation - Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
 • Microsoft Corporation - USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
 • Du kan læse mere om overførselsgrundlagene her: EU-standardkontraktbestemmelser: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0087-20161217&qid=1607954030187

2. Specifikke privatlivspolitikker


2.1 Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring

I det følgende omtaler vi alle typer af markedsføring, herunder nyhedsbreve, under samlebetegnelsen ”markedsføring”.

De hjemmesider og mobilapps, hvor du kan tilmelde dig modtagelse af vores markedsføring, kan ud fra de kategorier af persondata vi indsamler og forskelle i vores behandling, opdeles i to typer: ”webshops” og ”fysiske butikker”.

2.1.1 Privatlivspolitik for udsendelse af markedsføring fra webshops

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med vores udsendelse af markedsføring, som du på flere af vores webshops kan samtykke til modtagelse af.

Der vil blive linket direkte hertil fra samtykketeksten, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder, inden du giver dit samtykke.

2.1.2 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3

2.1.3 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Fremsendelse af direkte markedsføring, fx via mails eller sms, med nyheder, kampagner, tilbud, samt oplysninger om konkurrencer og events
 • Markedsføring af tilsvarende produkter efter køb
 • Administration af din relation til os som tilmeldt
 • Målretning af vores markedsføring til dig, på baggrund af din klikadfærd, cookies og de oplysninger vi får fra dig i forbindelse med tilmelding.
 • Statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider
 • Registrering af forældreskab/værgemål ved indsamling af oplysninger om børn

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til modtagelse af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne sende markedsføring på baggrund af tidligere køb jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)­­
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din tilmelding, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse i at kunne målrette vores markedsføring på baggrund af oplysninger indsamlet via din klikadfærd, cookies og de oplysninger, vi får fra dig i forbindelse med tilmelding, herunder også oplysninger om børn, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f). Se også pkt. 1.14 om cookies.
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

2.1.4 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring
 • Navn, fødselsdato og køb på børn for så vidt angår markedsføring, hvor indholdet følger barnets alder
 • Oplysninger om forældreskab/værgemål
 • Købshistorik fra webshops


2.1.5 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine persondata til behandling hos vores leverandører af IT-systemer til håndtering af vores udsendelse af markedsføring.

2.1.6 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi anvender databehandlere i form af leverandører af IT systemer til håndtering af udsendelse af markedsføring. I den forbindelse overfører vi visse af dine persondata indsamlet i forbindelse med vores udsendelse af markedsføring, herunder via cookies på vores hjemmesider, til følgende modtagere i tredjelande:

 • Swrve UK

Overførselsgrundlaget er baseret på afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45.

Derudover henviser vi til pkt. 1.16.1 om overførsel til tredjelande via cookies.

2.1.7 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af markedsføring, og de oplysninger vi har indsamlet via din klikadfærd i forhold til den udsendte markedsføring og via cookies på baggrund af dine besøg på vores hjemmesider.

2.1.8 Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst den modtagne markedsføring fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.

2.1.9 Profilering

Vi kan anvende profilering til brug for målretning af vores annoncering, hvor du har samtykket til dette i forbindelse med afgivelsen af dit samtykke til at modtage markedsføring.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Profileringen kan ske ved at sammenstille data om din adfærd på vores hjemmesider med de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops og ved din tilmelding til modtagelse af markedsføring.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i, for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod direkte markedsføring, hvorefter vi ophører med at behandle dine persondata som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

2.1.9 Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

2.1.10 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.1.11 Privatlivspolitik for nyhedsbreve og anden markedsføring fra fysiske butikker

I det følgende omtaler vi alle typer af nyhedsbreve og anden markedsføring under samlebetegnelsen ”markedsføring”.

De hjemmesider, hvor du kan tilmelde dig modtagelse af vores markedsføring, kan ud fra de kategorier af persondata vi indsamler og forskelle i vores behandling, opdeles i to typer: ”webshops” og ”fysiske butikker”.

2.1.12 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.1.13 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondataVi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Fremsendelse af markedsføring, fx via mails eller sms, med nyheder, kampagner, tilbud, samt oplysninger om konkurrencer og events
 • Administration af din relation til os som tilmeldt
 • Udsendelse af servicemeddelelser
 • Personalisering (profilering) af vores markedsføring og hjemmesider til dig, herunder på baggrund af din klikadfærd i forhold til de modtagne markedsføring ved hjælp af cookies.
 • Statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til modtagelse af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere din tilmelding, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til profilering, jf. databeskyttelseslovens art. 6(a) og 22, stk. 2(c)
 • Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmesider, til personalisering af vores markedsføring og hjemmesider til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f). Se også pkt. 1.14 om cookies.

Vores legitime interesse indsamle data til statistiske formål til optimering af vores markedsføring og hjemmesider, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

2.1.14 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring
 • Fødselsdato på dine børn for så vidt angår markedsføring, hvor indholdet følger dit barns alder

2.1.15 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver dine persondata til behandling hos vores leverandør af IT-systemet til håndtering af vores udsendelse af markedsføring.

2.1.16 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi henviser til pkt. 2.1.1.5 om overførsel til tredjelande for markedsføring udsendt fra webshops, hvilket sker på samme måde som ved udsendelse af markedsføring fra vores fysiske butikker.

2.1.17 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til modtagelse af markedsføring, og de oplysninger vi har indsamlet via din klikadfærd i forhold til den modtagne markedsføring og via cookies på baggrund af dine besøg på vores hjemmesider.

2.1.18 Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata, herunder oplysninger indhentet via cookies, så længe du er tilmeldt modtagelse af markedsføring fra os, idet vi sletter oplysningerne ved anonymisering, hvis der er gået 1 år, siden du sidst har læst udsendt markedsføring fra os.

Vi gemmer endvidere dit samtykke af dokumentationshensyn i forhold til databeskyttelsesloven og markedsføringsloven i 5 år regnet fra det seneste tidspunkt vi har benyttet dit samtykke.

2.1.19 Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores markedsføring til dig på baggrund af de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din tilmelding til modtagelse af markedsføring og din adfærd på vores hjemmesider.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod direkte markedsføring, hvorefter vi ophører med at behandle dine persondata som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

2.1.20 Retten til at trække samtykke tilbage

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Kontakt os, hvis du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

2.1.21 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.2. Privatlivspolitik for reservationer på webshops (Click & Collect)

Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i relation til din reservation

2.2.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 3.

2.2.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Reservation af den valgte vare
 • Administration af din relation til os
   

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af aftale om reservation af varer eller ydelser via vores webshop, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

2.2.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer og mail
 • Reserveret produkt
 • IP-adresse

2.2.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder hvor påkræves
   

2.2.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS, fx når du laver reservationer af varer via vores webshop.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
 • Microsoft Corporation – Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
 • Microsoft Corporation – USA

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46.2.2.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med reservationen.

2.2.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 timer fra din reservation.

2.2.8 Profilering

Vi anvender ikke profilering ved reservation. 

2.2.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.3. Privatlivspolitik for lagernotifikationer på webshops

Salling Group er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i relation til dit ønske om notifikation

2.3.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.3.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Give dig besked når varen er på lager
 • Administration af din relation til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Indgåelse af aftale om notifikation når varen igen er på lager, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger som kunde hos os, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)2.3.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Mail
 • Produktinformation
 • IP-adresse

2.3.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdes og betjening af hjemmesiden.
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores samarbejdsparter i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder hvor påkrævet2.3.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I visse tilfælde overfører vi oplysninger til leverandører eller underleverandører eller IT-serviceydelser uden for EU og EØS fx når du tilmelder dig notifikationer om varer på vores webshops.

Derudover anvender vi følgende leverandører af IT support på vores IT systemer i Salling Group generelt, der kan indebære overførsel af persondata til leverandørerne:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Databehandler
 • Microsoft Corporation – Databehandler

Som følge af denne support overfører vi persondata til følgende lande uden for EU/EØS:

 • International Business Machines Corporation (IBM) - Indien
 • Microsoft Corporation – USA
   

Overførselsgrundlaget er:

 • International Business Machines Corporation (IBM) – EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Microsoft Corporation - EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46


2.3.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med ønsket om notifikation.

2.3.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du er blevet notificeret.

2.3.8 Profilering

Vi anvender ikke profilering ved ønske om notifikation.

2.3.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.4. Privatlivspolitik for Sendoghent.dk

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med brug af hjemmesiden sendoghent.dk.

Hvor du anvender vores webshop på siden til køb af pakkebefordring, vil du også blive bedt om at acceptere vores handelsbetingelser og tilhørende privatlivspolitik.

2.4.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Vi henviser til pkt. 1.3.

2.4.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Levering af pakkebefordringsydelser via SEND&HENT. Vi henviser til privatlivspolitikken i handelsbetingelserne for SEND&HENT, som du også kan finde på sendoghent.dk.
 • Optimering af hjemmesiden
 • Brugertilfredshedsundersøgelser

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Vores legitime interesse i at sende dig brugertilfredshedsundersøgelser og optimere hjemmesiden, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Din accept af vores placering og brug af cookies, hvor du generelt accepterer cookies ved brug af hjemmesiden, eller de cookies, som du i cookiepolitikken på hjemmesiden definerer, at vi må anvende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a). Se cookiepolitikken på hjemmesiden og pkt. 14 i denne privatlivspolitik for en generel beskrivelse af vores brug af cookies.

2.4.3 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet via hjemmesiden, omfatter:

 • Kontaktoplysninger i form af navn, mail, telefonnummer på afsender og modtager
 • Geografisk placering i form af valg af pakkeboks
 • Betalingsoplysninger
 • Ordre ID
 • IP adresser på de kunder, som køber koder via webshoppen

Vi henviser også til:

 • Privatlivspolitikken i handelsbetingelserne for SEND&HENT, som finder anvendelse, hvor du anvender SEND&HENT til pakkebefordring

1.14.2 om cookies

2.4.4 Modtagere eller kategorier af modtagereVi overlader eller videregiver dine persondata til behandling hos følgende:

 • Databehandlere, som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdelse og betjening af hjemmesiden inkl. webshoppen.
 • Databehandlere, der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Vores leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, herunder vores leverandører af pakketransport mellem SEND&HENT-boksene
 • Leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring baseret på cookies
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det
   

 2.4.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Se pkt. 1.16.

2.4.6 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med køb via hjemmesidens webshop, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies på baggrund af dine besøg på hjemmesiden.

2.4.7 Opbevaring af dine persondata

Se pkt. 1.14 om cookies og privatlivspolitikken i handelsbetingelserne.

2.4.8 Profilering

Vi anvender ikke profilering.

2.4.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

2.5. Privatlivspolitik for oekoplus.foetex.dk

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata, hvor du bruger hjemmesiden oekoplus.foetex.dk.

Der vil blive linket direkte hertil fra oekoplus.foetex.dk.

Hvor du anvender vores webshop på siden til køb af ØKO+ abonnementet, vil du også blive bedt om at acceptere vores handelsbetingelser og tilhørende privatlivspolitik for abonnementet.

2.5.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.5.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondataVi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Optimering af hjemmesiden
 • Personalisering af markedsføring og vores hjemmesider til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies, hvis du samtykket til modtagelse af markedsføring fra hhv. vores webshops og/eller vores fysiske butikker. Se også pkt. 1.4 og 2.2.8 om profilering som følge af tilmelding til markedsføring.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til modtagelse af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a). Se også pkt. 1 om markedsføring.
 • Opfyldelse af markedsføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c). Se også pkt. 1 om markedsføring.
 • Din accept af vores placering og brug af cookies, hvor du generelt accepterer cookies ved brug af hjemmesiden, eller de cookies, som du i cookiepolitikken på hjemmesiden definerer, at vi må anvende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a). Se cookiepolitikken på hjemmesiden og pkt. 1.14 for en generel beskrivelse af vores brug af cookies.

Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies på vores hjemmesider, til optimering af vores markedsføring til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f). Se også pkt. 14 om cookies.

2.5.3 Kategorier af persondataData, som kan blive indsamlet og behandlet via hjemmesiden, omfatter:

 • Kontaktoplysninger og betalingsoplysninger afgivet i forbindelse med køb af abonnement via hjemmesiden. Vi henviser til privatlivspolitikken for ØKO+ abonnement, som du kan finde på hjemmesiden, hvor du køber abonnementet.
 • Persondata, som du afgiver i forbindelse med, at du opretter og anvender en Salling Group Profil. Se pkt. 8 om Privatlivspolitik for Salling Group Profil.

Vi henviser også til:

 • 1.14 om persondata indsamlet via cookies
 • 2.1.1.3 og 2.1.2.3 om persondata indsamlet om dig på baggrund af din tilmelding til markedsføring
   

2.5.4 Modtagere eller kategorier af modtagereVi videregiver dine persondata til behandling hos følgende:

 • Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af softwareløsninger der muliggør vedligeholdelse og betjening af hjemmesiden
 • Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være hosting af den platform hvorpå hjemmesiden er lagret.
 • Leverandører af ydelser inden for målretning af markedsføring baseret på cookies
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

2.5.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Se pkt. 1.16.

2.5.6 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med køb via hjemmesidens webshop, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies på baggrund af dine besøg på hjemmesiden.

2.5.7 Opbevaring af dine persondata

Vi henviser til pkt. 1.14 om cookies, og hvis du har tilmeldt dig modtagelse af markedsføring, pkt. 2.1 om markedsføring.

2.5.8 Profilering

Vi henviser til pkt. 2.1.1.8 og 2.1.2.8, idet vi anvender profilering, hvis du har tilmeldt dig et eller flere af vores nyhedsbreve eller i øvrigt har samtykket til modtagelse af markedsføring.

Vi anvender også profilering, hvis du har oprettet en Salling Group profil, hvilket du kan læse mere om i pkt. 2.8.

2.5.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

 2.6. Privatlivspolitik for Sociale Medier

Vi anvender de sociale medier (”SoMe”) som fremgår af underpunkterne nedenfor.

2.6.1 Brug af din profil på socialt medie til login på vores sider

På visse af vores hjemmesider og mobilapps har du mulighed for at oprette en profil og efterfølgende logge ind uden afgivelse og brug af et brugernavn og en adgangskode for den pågældende side, men i stedet ved at benytte dit login fra et eller flere SoMe’s, fx Facebook eller Google, hvor du måtte have en profil. 

Hvis du vælger at anvende din SoMe profil til at logge ind på en profil på en af vores hjemmesider eller mobilapps bliver du bedt om at acceptere, at vi modtager dit navn, køn, profilbillede og e-mailadresse fra det pågældende SoMe.

Selve autentificeringen af dig via din SoMe-profil indebærer ikke deling af din adgangskode til din SoMe-profil, men sker ved hjælp af et unikt identifikationsnummer, dit navn og din e-mail tilknyttet din SoMe-profil, som SoMe udbyderen automatisk via en protokol sender til vores sides log ind funktion ligesom, hvis du havde indtastet oplysningerne selv.

I det omfang SoMe anvendes til login accepterer du, at vi videregiver adfærdsoplysninger til SoMe udbyderen i form af kald til SoMe tjenesten, når du logger ind.

Du kan også læse mere om brug af dine SoMe-profiler til log ind på andre hjemmesider generelt, på SoMe-udbydernes hjemmesider.

2.6.2 Privatlivspolitik for sociale medier

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med de sociale medier vi bruger.

Der vil blive linket direkte hertil fra det pågældende sociale medie, så du kan læse om vores behandling og dine rettigheder i forbindelse med din brug af vores sider mv., der er baseret på eller anvender det pågældende sociale medies platform.

I forhold til behandling af persondata som følge af, at du har oprettet og anvender en profil på SoMe, henviser vi til de respektive udbyderes betingelser herfor.

2.6.3 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.6.4 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Tilbyde anvendelse af din Facebook profil til login på vores hjemmesider og mobilapps.
 • Besvare dine henvendelser til os via SoMe kommunikationsværktøjer, fx private beskeder, herunder via vores kundeservice.
 • Afholdelse af konkurrencer og offentliggørelse af brugerindhold via SoMe
 • Personalisering af markedsføring, herunder nyhedsbreve, og vores hjemmesider til dig, herunder via profilering på baggrund af cookies. Se også pkt. 1.8.
 • Intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, herunder udarbejdelse af statistik

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Vores legitime interesse i at overlade dit brugernavn og din tilknyttede e-mail på vores hjemmesider og mobilapps til SoMe, hvor du anvender SoMe til login, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser til os via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til deltagelse i en af vores konkurrencer via SoMe, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Dit samtykke til, og vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere dine oplysninger, herunder via cookies placeret af Facebook og Instagram, til optimering af vores annoncering, hjemmesider og mails med markedsføring, nyheder mv. til dig (profilering), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a), (f) og art. 22, stk. 2(c).
 • Opfyldelse retlige forpligtelser, fx som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Vores legitime interesse i at udarbejde intern analyse og afrapportering af kampagner og kommunikationstiltag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)

2.6.5 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Ved login via SoMe på vores hjemmesider eller mobilapps: De profiloplysninger, som du har gjort offentligt tilgængelige for os på det pågældende SoMe, fx navn, kontaktoplysninger, dine venner/forbindelser (afhænger af dine privatlivsindstillinger på den respektive SoMe platform).
 • Din adfærd på vores sider, grupper og begivenheder, fx din interaktion med os og andre, herunder dine kommentarer, beskeder, opslag og deling af indhold i øvrigt, samt dine klik på annoncer og funktioner, herunder ’synes godt om’/”like”, valg om at følge, valg af interesser, deling af sider mv.
 • De oplysninger, som du afgiver i dine beskeder, kommentarer eller opslag enten direkte til os eller offentligt på siden, gruppen eller begivenheden,
 • Hvis du er skrevet op til modtagelse af markedsføring, herunder et af vores nyhedsbreve, sender vi din e-mail til Facebook/Instagram med henblik på at målrette markedsføring på Facebook og Instagram. Vi henviser også til pkt. 1.
 • Oplysninger om dine konkrete køb og ordrer via en af vores butikker eller webshops, hvor din henvendelse til os via SoMe drejer sig om dette
 • De billeder og videoer, der indeholder persondata, som du måtte sende til os eller dele på vores sider, grupper eller begivenheder på SoMe
 • Oplysninger om dig, som deles af andre brugere på vores sider, grupper og begivenheder på SoMe

2.6.6 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi overlader dine persondata til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer, som vi bruger til at administrere vores SoMesider, grupper og begivenheder, og profiler.

2.6.7 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Videregivelse som følge af, at vi anvender SoMe:

 • Vi videregiver dit brugernavn og din tilknyttede e-mail til Facebook Inc. og LinkedIn, hvis du anvender din Facebook eller LinkedIn profil til at logge ind på en af vores hjemmesider eller mobilapps. I denne sammenhæng er den respektive SoMe udbyder databehandler for os.
 • De forskellige udbydere indsamler endvidere persondata i form af din adfærd på vores SoMe sider mv., og vil kunne sammenstille oplysningerne med din SoMe profil, hvorved de respektive SoMe udbydere vil kunne identificere dig. I denne sammenhæng er de enkelte udbydere selvstændig dataansvarlig for visse data og for andre, har SoMe udbyderen et delt dataansvar med os. Vi henviser derfor også til privatlivspolitikken for den pågældende SoMe udbyder for din profil og deres øvrige politikker for brug af platformene.

Overførselsgrundlag for SoMe platform udbyderne:

 • Meta Platforms Ireland limited (Facebook og Instagram) – USA
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland) kan efter omstændighederne overføre de persondata, som de indsamler om din adfærd på vores LinkedIn sider til USA og Singapore på følgende overførselsgrundlag:
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Twitter, Inc. – USA
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
  • TikTok - USA og Singapore
   • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Videregivelse som følge af, at vi har Falcon.io ApS som databehandler, idet vi anvender deres software til håndtering af din kommunikation med os via SoMe, herunder i forbindelse med kundeservice.

Falcon.io ApS kan efter omstændighederne overføre eller overlade dine persondata til leverandører af IT og software ydelser med følgende overførselsgrundlag:

 • USA
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Brasilien
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Indien
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46
 • Kina
  • EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

Du kan læse mere om overførselsgrundlaget her:

EU-standardkontraktbestemmelser: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0087-20161217&qid=1607954030187

Du kan også læse mere om overførselsgrundlag på Datatilsynets hjemmeside.

2.6.8 Hvor dine persondata stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med din brug af vores sider, grupper og begivenheder på Facebook og LinkedIn, og de oplysninger vi har indsamlet via cookies placeret af SoMe udbydere. I forhold til Facebooks og Instagrams placering af cookies henviser vi til de enkelte platformes persondatapolitikker, cookiepolitikker og. lign.

Se også pkt. 1.14 om vores placering af cookies relateret til SoMe og pkt. 2.6.3.8 om profilering.

2.6.9 Opbevaring af dine persondata

Vi opbevarer dine persondata i form af posts, beskeder, likes, billeder og lign. via vores SoMe sider eller et af vores opslag, indtil du vælger at slette disse. Private beskeder opbevares så længe der er et formål hermed, fx i forbindelse med kundeservice.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram sider via cookies, herunder på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, henviser vi til pkt. 1.14 om cookies og pkt. 2.1 om markedsføring.

2.6.10 Profilering

Vi anvender profilering til brug for målretning af vores annoncering og markedsføring til dig på baggrund af din adfærd på vores Facebook og Instagram sider, grupper og begivenheder, sammenholdt med de oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops, herunder din købshistorik, brug af vores mobilapps og vores hjemmesider uden for Facebook og Instagram, samt ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, anden modtagelse af markedsføring eller en af vores kundeklubber.

I forhold til vores indhentelse af adfærdsoplysninger om din brug af vores Facebook og Instagram sider via cookies på baggrund af din tilmelding til modtagelse af markedsføring, herunder et eller flere af vores nyhedsbreve, henviser vi til pkt. 2.1 om markedsføring.

I forhold til indsamlingen af oplysninger i forbindelse med dine køb via vores webshops, henviser vi til handelsbetingelserne for den pågældende webshop samt cookiepolitikken for webshoppens hjemmeside.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Vi profilerer dig for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter på Facebook, vores øvrige sociale meder, mobilapps, nyhedsbreve, og hjemmesider.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod profilering og markedsføring, hvorefter vi ophører hermed og sletter de indsamlede data om dig.

2.6.11 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

                     

2.7. Privatlivspolitik for Salling Group Profil

I dette afsnit kan du læse om vores behandling af dine persondata i forbindelse med din oprettelse og brug af en profil på en af vores hjemmesider eller mobilapps (herefter ”Salling Group Profil”, ”Profil” eller ”Profilen”).

Der vil blive linket direkte hertil fra den pågældende hjemmeside eller i den mobilapp, hvor du kan oprette en profil, så du her kan læse om vores behandling af persondata og dine rettigheder, inden du giver dit samtykke hertil.

2.7.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.7.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine persondata til følgende formål:

 • Oprettelse og administration af din Profil
 • Information om og administration af eventuelle fordele, abonnementer eller tilmeldinger til loyalitetsprogrammer koblet til Profilen.
 • Udarbejdelse af oversigter over dine køb/ordre på tværs af Salling Groups butikker og webshops
 • Målretning af markedsføring til dig via profilering ved sammenstilling af øvrig data, som vi har indsamlet om dig via cookies med henblik (forudgående samtykke til fremsendelse indhentes, hvis påkrævet i henhold til loven)
 • Udvikling af Salling Group-koncernens butikker, varesortiment, services og tilbud på baggrund af købshistorik indsamlet via Profilen
 • Udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information, som ikke kan henføres til individuelle personer (anonymiseret data).
 • Din aktivering af mobilapp-funktioner, fx deling og monitorering af indhold

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Dit samtykke til oprettelsen af Profilen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a).
 • Dit samtykke til virkningerne af aktivering af funktioner i mobilapps, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a).
 • Vores legitime interesse i at drive og administrere Profilen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke til profilering på baggrund af købshistorik indsamlet via Profilen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a)
 • Vores legitime interesse i at kunne indsamle og administrere Profilen samt udvikle Salling Group-koncernens butikker mv., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f).

2.7.3 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger: Navn, telefonnummer, e-mail adresse
 • Husstandsoplysninger
 • Ordre- og købshistorik på tværs af Salling Groups butikker og webshops
 • Bruger-autentificering via dit profil-ID i forbindelse med brug af tilmeldte services

I forbindelse med din indtastning af persondata vil det blive anført, hvorvidt de pågældende oplysninger er nødvendige for oprettelsen af Profilen eller et tilknyttet abonnement eller fordel.

Du har også mulighed for at oprette dig via login fra sociale medier eller andre web- eller app-baserede tjenester, fx med din Facebook profil, hvorved det er dit Facebook login der giver adgang til din profil. I så fald deles dit navn og din e-mailadresse tilknyttet profilen med Facebook. Læs mere herom i pkt. 8 om vores brug af Sociale Medier.

2.7.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overlade eller videregive dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, fx IT leverandører som led i drift og support af vores hjemmesider og systemer.
 • Koncernselskaber
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, fx transport og levering af varer fra webshops
 • Leverandører af ydelser til målretning af markedsføring på baggrund af cookies (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies på vores hjemmesider i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider, i underafsnittene i denne politik for de konkrete hjemmesider og i pkt. 16.1.
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

Anonymiserede oplysninger kan videregives til tredjeparter (selskaber uden for Salling Group) med det formål at optimere Salling Group koncernens sortiment, priser og markedsføring. Videregivelsen vil altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identificere de enkelte personer bag oplysningerne.

Personoplysningerne kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

2.7.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Se pkt. 1.16.

2.7.6 Husstandsdeling

Det er muligt i visse løsninger og services at tilknytte Profilen samt eventuelle fordele under Profilen med medlemmer af din husstand, som også har oprettet en Profil, så eventuelle fordele kan deles indenfor husstanden.

Hvis du tilmelder dig husstandsdeling på Profilen, giver du samtykke til, at følgende oplysninger om dig bliver tilgængelige for de tilmeldte personer i din husstand: e-mailadresse og navn.

Hvis du efterfølgende afmelder husstandsdeling på din Profil, vil dine persondata ikke længere være tilgængelige for medlemmer af din husstand.

2.7.7 Opbevaring af dine persondata

Dine persondata opbevares på sikre servere inden for EU. Der er etableret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre oplysningerne.

Persondata slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil de behandles eller såfremt det følger af lovgivningen, at oplysningerne skal opbevares i en længere periode.

Vi opbevarer fx dine persondata i 72 måneder regnet fra dit køb som følge af dokumentationskrav i henhold til bogføringslovgivningen.

Profiloplysningerne opbevares indtil du tilbagekalder dit samtykke.

Samtykket opbevares i 5 år regnet fra tilbagekaldelsen i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

2.7.8 Profilering

Vi kan anvende profilering til brug for målretning af vores annoncering, hvor du har samtykket til dette i forbindelse med afgivelsen af dit samtykke til at modtage markedsføring og ved oprettelse af en Profil.

Profileringen vil ikke betydeligt påvirke enkeltpersoner, men vil begrænse sig til brug for markedsføring.

Profileringen kan ske ved at sammenstille data om din adfærd på vores hjemmesider med de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med køb via vores webshops og ved din tilmelding til modtagelse af markedsføring, herunder et eller flere af vores nyhedsbreve.

Hvor du har et tilknyttet et betalingskort til din Profil, fx i forbindelse med tilknytning af et abonnement til profilen, indsamler vi data om dine køb i alle vores fysiske butikker.

Vi profilerer hvilke produkter eller produktgrupper, du er mest interesseret i for at kunne målrette vores annoncering imod at kunne tilbyde dig de mest relevante tilbud, nyheder og produkter.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod direkte markedsføring, hvorefter vi ophører med at behandle dine persondata som anført og sletter de indsamlede data om dig. 

2.7.9 Cookies

Du kan finde information om vores anvendelse af cookies og vores behandling af persondata på baggrund af cookies i pkt. 1.14 samt i cookiepolitikken og privatlivspolitikken for den pågældende hjemmeside eller mobil-app.

2.7.10 Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata. Dette sker ved at lukke for Profilen, hvorefter dine persondata vil blive slettet eller anonymiseret, med mindre Salling Group har ret til at behandle dine persondata på andet grundlag som anført ovenfor.

Tilbagekaldelse af samtykke medfører, at du ikke længere kan benytte Profilen samt opnå de til Profilen tilknyttede fordele, mv. 

2.7.11 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

 

2.8. Privatlivspolitik for TV-overvågning i Salling Groups butikker

2.8.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.8.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Formålet er præventivt at bekæmpe kriminalitet og at sikre virksomhedens medarbejdere, kunder, værdier og aktiver. Optagelserne kan endvidere blive anvendt ved opklaring af eventuelle kundeklager og tvister m.v., samt driftsoptimering.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Det juridiske grundlag for vores TV-Overvågning er: Lov om TV-Overvågning. Vi henviser til Lov om TV-Overvågning, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 12. august 2005, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og § 1 i lov nr. 519 af 6. juni 2007.
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6(d) og (f), art. 9(f).


2.8.3 Kategorier af personoplysningerVi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger i form af billeder og video sekvenser uden lyd optaget i vores butikker, varehuse, centrallager etc.
 • I særlige tilfælde kan følsomme personoplysninger blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser, som sker i overvågede områder.

2.8.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. det vagtfirma, som forestår overvågning, samt eksterne IT-leverandører, som led i drift og support.
 • Advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det herunder Politiet.

2.8.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Data er ikke fysisk overført til tredje lande, men i visse tilfælde er personoplysninger tilgængelige for databehandlere udenfor EU og EØS i forbindelse med support af IT-systemer.

Overførselsgrundlaget EU-standardkontraktbestemmelser jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. 

2.8.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

TV-overvågning fra vores butikker, varehuse, centrallager, administrationsbygninger mv. hvor der drives erhvervsvirksomhed og hvor vi har rådighed over området.

2.8.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Såfremt området er overvåget, bliver videooptagelserne opbevaret i henhold til lov om TV-Overvågning. Optagelserne opbevares som standard i maksimalt 21-30 dage, og bliver automatisk slettet rettidigt.

I forbindelse med indsigtsanmodninger og konkrete sager opbevares oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde indsigtsanmodningen, eller så længe det er nødvendigt af hensyn til den konkrete sag.

2.8.8 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der forekommer ikke automatiske afgørelser eller profilering i forbindelse med TV-overvågning.

2.8.9 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

 

2.9. Privatlivspolitik for Kundeservice

2.9.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3.

2.9.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundeservice herunder men ikke begrænset til besvarelse af forespørgsler omhandlende køb, reklamationer, udførelse af reparationer, klager, servicemeddelelser, sortiment, aktiviteter og produkter.
 • Besvarelse af anmodninger i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt sikre at du får mulighed for at udøve dine rettigheder i relation til databeskyttelsesforordningen (GDPR), og til vores administration og dokumentation heraf.
 • Optagelse af telefonsamtaler med henblik på uddannelse og forbedring af vores kundeservice. 
 • Kontakt på mail eller telefon med henblik på udarbejdelse kundetilfredshedsundersøgelser for at forbedre vores kundeservice.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c), fx databeskyttelsesforordningen, købe- eller bogføringsloven
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til at opfylde en kontrakt og forud herfor, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b), fx dit køb via webshops
 • Salling Groups legitime interesse i fx at kunne tilbyde kundeservice til kunderne, indsamle statistiske oplysninger til at forbedre vores kundeløsninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Salling Groups legitime interesse i at kunne forsvare os i tilfælde af retskrav eller klagesager jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Dit samtykke hvor dette kræves, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a), som fx ved optagelse af telefonsamtaler i vores kundeservice.
 • Salling Groups legitime interesse i at kunne forbedre vores kundeservice jf. databeskyttelsesforordningens art 6(f)


2.9.3 Kategorier af personoplysninger

Vi  kan bl.a. behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig, afhængigt af den konkrete forespørgsel:

Almindelige personoplysninger i form af:

 • Navn, adresse,
 • E-mail, telefonnummer,
 • Kundeklage, reklamation, fejlbeskrivelse ved reparationer, ris og ros,
 • Ordredata, profiloplysninger, betalingsoplysninger
 • Præferencer, oplysninger om adfærd,
 • Sagsnummer i kundeservice, kundeservice sag,
 • Personoplysninger fra Salling Groups systemer i relation til konkrete GDPR forespørgsler afhængigt af de data vi har registreret om den konkrete forbruger

2.9.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Salling Group deler dine personoplysninger i forbindelse med kundeservice og GDPR anmodninger med vores databehandlere herunder:

 • Koncernselskaber
 • Eksterne IT-leverandører, fx som led i drift og support ift. vores hjemmesider
 • Vores samarbejdspartnere i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser, til dig på vegne af os, fx transport, levering af varer fra webshop, samt udførelse af reparationer.
 • Leverandører af cookietjenester til hjemmesiderne (3. parts cookies). Du kan læse mere om vores videregivelse af persondata til tredjemand på baggrund af cookies på vores hjemmesider i cookiepolitikkerne på de konkrete hjemmesider
 • Revisorer, advokater og andre rådgivere
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det

Salling Group videregiver ikke dine personoplysninger til andre i forbindelse med behandlingen af din anmodning i relation til GDPR.

2.9.5 Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

2.9.6 Hvor dine personoplysninger stammer fra

De persondata der behandles i forbindelse med at du indsender din anmodning eller forespørgsel til os.

De personoplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med indlevering af en vare til reparation.

De persondata du modtager retur i forbindelse med en evt. GDPR forespørgsel kan stamme fra andre end dig selv. Er det tilfældet er du blevet orienteret herom

2.9.7 Opbevaring ved GDPR henvendelser

Vi opbevarer dokumentation for vores behandling af din anmodning efter GDPR i op til 5 år efter sagen er afsluttet.

Hvis vi vurderer, at en anmodning kan medføre en klage, kan vi have brug for at gemme selve besvarelsen af anmodningen indtil sagen er afsluttet.

2.9.8 Opbevaring ved henvendelser til kundeservice

Vi har en generel slettepolitik, hvorefter medarbejderne skal slette eller anonymisere persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen.

Opbevaringsperioden kan afhænge af henvendelsens karakter, herunder om oplysningerne opbevares som led i en reklamationssag, anvendelse af en produktgaranti, eller på andet retligt eller kontraktmæssigt grundlag. Alt efter omstændighederne kan vi have brug for at gemme dine oplysninger i op til 42 måneder.

Når vi optager telefonsamter i kundeservice bliver samtalerne automatisk slettet efter tre måneder. 

2.9.9 Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering i forbindelse med din anmodning. 

2.10 Privatlivspolitik for håndtering af forsikringssager

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, hvis du som kunde kommer til skade eller får beskadiget en ejendel i en af vores butikker, eller hvis et produkt du har købt i en af vores butikker medfører, at du kommer til skade eller får beskadiget ejendele. 

2.10.1 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Se pkt. 1.3

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på: insurance@sallinggroup.com

2.10.2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Vi behandler dine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger og CPR-nummer med henblik på at kunne vurdere skaden og dermed fastlægge et retskrav.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer følger af databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 4 jf. § 9, stk. 2 litra f.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine øvrige personoplysninger følger af vores legitime interesse i at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f og artikel 9, stk. 2 litra f.

2.10.3 Kategorier af persondata

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Helbredsoplysninger og oplysninger om din skade
 • CPR-nummer
 • Skadens dato, art, type, årsag mv.
 • Videoovervågning samt fotos af skaden


2.10.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat eller revisor
 • Videregivelse af dine personoplysninger til vores erhvervsansvarsforsikring
 • Videregivelse af dine personoplysninger til eksterne leverandører ved produktansvarsskader
 • Ved tandskader videregiver vi dine personoplysninger til en sagkyndig tandlægekonsulent som vurderer skaden

2.10.5 Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

 • Kyndryl Danmark ApS: Der kan ske overførsel til Indien
 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA

Overførselsgrundlaget er EU-standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. 

Du kan læse mere om overførselsgrundlaget her:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN

2.10.6 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Personskader – 30 år fra ulykkesdatoen
 • Tandskader – 30 år fra ulykkesdatoen
 • Tingskader – 3 år fra sagen er afsluttet

2.10.7 Dine rettigheder

Se pkt. 3.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på insurance@sallinggroup.com

3. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, og er du kunde, så kontakt os. Er du medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat, og vil gøre brug af dine rettigheder for ansættelsesrelaterede persondata, så kontakt os.

3.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

3.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, så kontakt os her, hvis du er kunde for at få oplysningerne ændret. Kontakt os her, hvis du er medarbejder, tidligere medarbejder, ansøger eller kandidat.

3.3 Ret til sletning og tilbagekaldelse af samtykke

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at anmode om sletning af dine oplysninger eller at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

3.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

3.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

3.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

3.7 Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tidligere versioner af denne politik

Privatlivspolitik juni 2018

Salling Group A/S

Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
Denmark

CVR: 35 95 47 16

Kontakt

Salling Group hovedkontor 
+45 8778 5000
Telefontid: 08.00 - 16.00
Følg os på LinkedIn